Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

Az dcafe.hu weboldalon az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználási feltételek vonatkoznak. A Net 2000 Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. Az dcafe.hu weboldalon történő böngészés egyben jelenti azt is, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja az dcafe.hu weboldalt. Felhatalmazás vagy engedély nélkül nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni az dcafe.hu oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. Az dcafe.hu weboldalon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A Net 2000 Kft. ingyenesen bocsátja használatra az oldalain található információkat és szolgáltatásokat. A Net 2000 Kft. nem tehető felelőssé az oldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval – vagy annak hiányával – kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Net 2000 Kft. az dcafe.hu weboldalon minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét. A Net 2000 Kft. mint az dcafe.hu weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. Az dcafe.hu weboldalon elérhető információk rendszeresen frissülnek. A Net 2000 Kft. mint az dcafe.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a felfedezett hibák – a felfedező személyétől függetlenül – előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére. A Net 2000 Kft. mindent megtesz azért, hogy az oldalain található termékek bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljeskörűségéért nem szavatol. A Net 2000 Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az oldalain található termékeket és szolgáltatásokat, vagy árakat. A Net 2000 Kft. természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért, hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik az Ön elvárásait és várakozásait. Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint kérjük, hogy az aktuális teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre a regisztrálást. Az dcafe.hu weboldal szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az dcafe.hu weboldal üzemeletetője – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az dcafe.hu weboldal üzemeltetője az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé. A fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítsen bennünket a dcafe.hu weboldalon található fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Net 2000 Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja. A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna az dcafe.hu oldal tárhelyének valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

 

Megvásárolható termékek:

A weboldalon bemutatott termékek megrendelhetőek online, vagy postai úton levélben, illetve személyesen székhelyünkön, hétköznapokon munkaidőben, 7h és 24h között (az időkorlátozás csak a személyes megrendelésre vonatkozik). Webáruházunkban az iRobot Roomba robotporszívó család készülékeit és tartozékait forgalmazunk. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

Regisztráció

A vásárláshoz, először regisztrálnia kell magát. A regisztrációról a megadott email címre egy megerősítő levelek küld önnek a rendszerünk. Regisztrációkor csak valós adatokat adjon meg!

2. Garancia, szavatosság, jótállás

2.1. Amennyiben a dcafe.hu weboldal használata közben probléma merül fel, akkor kérjük ezt elsőször jelezze nekünk az Elérhetőségünk menüpont alatt megadott e-mail címen, vagy telefonon (telefonon hétköznapokon 7h-24h között). A továbbiakban az idevonatkozó 49/2003-as GKM rendelet szerint fogjuk a reklamációt intézni, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk is:

49/2003-as (VII.30) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről:
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy-miniszterrel egyetértésben – a következőképpen rendelkezik:
1. § A fogyasztói szerződés [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja] hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. § 1
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

 

Lábjegyzetek

1A 49/2003. (VII.30) GKM rendelet 6.§-át ugyanezen rendelet 7. § 3. bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004.06.30.

2.2. A fogyasztói jogok érvényesítése a PTK 1959. évi. IV. törvény 305-311§-a alapján:
Ptk. 305. §
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.389
(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.
(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).
Ptk. 305/A. §
(1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.
(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
Ptk. 306. §
(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.
Ptk. 306/A. §
A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ptké. 84. §
(1) A szavatossági jogok érvényesítésére vonatkozó határidőket a Ptk. hatálybalépése előtt létrejött szerződés esetében a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani, a korábbi jogszabály által meghatározott határidők azonban nem hosszabbodhatnak meg.
(2) Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, ha a szavatossági jogok az érvényesítésükkel való indokolatlan késlekedés miatt a Ptk. hatálybalépése előtt megszűnnek.
Ptk. 307. §
(1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.393
(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni. A felek
ettől eltérő megállapodása semmis. (3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
Ptk. 308. §
(1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.
(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó – az (1)-(2) bekezdéstől eltérően – a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.
Ptk. 308/A. §
(1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.
Ptk. 308/B. §
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
Ptk. 308/C. §
A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők.
Tvr. 6. § (1) 394
(2) A kötelezett csak abban az esetben hivatkozhat arra, hogy a szavatossági igény érvényesítésére irányadó határidő hat hónapnál rövidebb [308. § (1) bekezdés], ha a kötelező alkalmassági idő tartamát a jogosulttal a szerződés megkötésekor megfelelő módon (a terméken való feltüntetéssel, minőségi tanúsítvánnyal, fizetési jegyzéken stb.) közölte.
Ptk. 309. §
(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.395
(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
Ptk. 310. §
Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
Ptk. 311. §
(1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
(2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával.
Ptk. 311/A. §
A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.
Tvr. 13. § A hibás teljesítéssel kapcsolatos szavatossági jogokra és kártérítésre, valamint ezek érvényesítésének határidejére vonatkozó rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha a szerződés teljesítése a törvény hatálybalépése után történt.
Ptké. 87. § Az állatszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésre csak akkor lehet alkalmazni, ha a szerződést a Ptk. hatálybalépése után teljesítik.

3. Rendelés és szállítás

3.1. Az dcafe.hu weboldalon történt rendeléssel a regisztrált felhasználó kijelenti, hogy elfogadja jelen szabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
3.2. Az dcafe.hu weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, nem tartalmazzák viszont a postaköltséget.
Az árak változtatási jogát fenntartjuk. Ez a már megrendelt árukat nem befolyásolja.
3.3 Szállítási és postaköltség: mindig a posta aktuális árai szerint. A kiszállítást a GLS mint szolgáltató végzi.
A megrendelt termék/termékek árát átvételkor kell kifizetni, a szelvényen feltüntetett érték alapján. A számlát a csomag tartalmazza.
3.4 A termék a teljes vételár kiegyenlítéséig a Net 2000 Kft. tulajdonát képezi.
3.5. A Net 2000 Kft. nem vállal felelősséget a szállítás, továbbítás útján történő károkért. Ezért kérjük, hogy azt átvételkor ellenőrizze.

 

4. Megrendelés, törlése

A megrendelés visszavonását a Vevő megteheti írásban, info.debicafe@gmail.com email címen, vagy telefonon az oldal Elérhetőségünk menüpont alatt található számon a megrendelést követő maximum 1 munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadunk el.

 

5. A vásárlástól való elállás joga

5.1. Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Korm. Rend. részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
5.2. A 17/1999. Korm. Rend. értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan termék megrendelése esetén, amelyet az ő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottunk elő.
5.3. A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül, a felmerülő összes költség megtérítésének terhe mellett, elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a Kereskedő köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
5.4. A Kereskedő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. Minden esetben kérjük a kiállított számla visszajuttatását.
5.5. A Kereskedő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.
5.6. Abban az esetben, ha a terméket használatba vették és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni, a Kereskedő nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt ismét visszajuttatjuk a Vevőnek, az ő költségére.
5.7. A Vásárló az elállásra illetve a reklamációra vonatkozó igényét minden esetben e-mailben indíthatja el.